داستان‌های دراویش

YaganChiz

داستان‌های دراویش

Regular price 800.00؋
Unit price  per 

اساس کتاب «داستان‌های دراویش» براین بنیان نهاده شده است که در گام نخست قصه‌ها حکایت‌ها و تمثیل‌های رایج در آثار ادب عرفانی منتشر ناشده و روایات شفاهی را که در حلقه‌ها درویشان و خانقاه‌ها صوفیان مورد استفاده بود است به زبان ساده و قابل فهم برای عام مردم نقل می‌کند و درپی هر داستان قصه و تمثیل هر یک را بر اساس روایت نخستین مورد برسی قرار می‌دهد وآنگاه به کوتا‌هی منبع مأخذ را که داستان و روایت از آن برگرفته شده است معرفی می‌کند. گاه در ضمن این کار به رمزهای نهفته در برخی از قصه‌ها و تمثیل‌ها می‌پردازد و خواننده را از وجود آن داستان‌ها ونقشه‌ها در منابع مکتوب ملل دیگر آگاه می‌سازد.