فلسفه سیاسی هانا آرنت

YaganChiz

فلسفه سیاسی هانا آرنت

Regular price 600.00؋
Unit price  per 

درمیان کتاب های متعددی که د ر سالهای اخیر به زبان انگلیسی دربارهی هانا آرنت نوشته شده اند، این کتاب یک ویژگی ممتاز دارد.اکثر کتاب های دیگر فقط به مرحله ی تکوین عقاید هانا آرنت،خصوصا در کتاب وضع بشری،توجه نشان داده اند واز تحول عقاید او در مراحل بعدی که در کتاب حیات ذهن به اوج خودش می رسد غافل مانده اند.این کتاب این چرخش و تحول در عقاید هانا آرنت را در مرکز توجه قرار داده است وسعی کرده ات پیوستگی ها و ناپیوستگی ها را در سیر تحولی عقاید هانا آرنت را با روشنی ووضوح باز بنمایاند ودر ضمن انتقادهای وارد بر اندیشه ی او در هریک از مراحل زندگی اش را مطرح سازد. نویسنده ی کتاب خود در مقدمه اش می نویسد:«این نوشته به کند وکاو در اندیشه های یک متفکر،هانا آرنت،می پردازد.از این جنبه و جهت این نوشته،نوشته ای تفسیرسی است.اما از جنبه و جهتی دیگر،این نوشته،نوشته ای تفسیری است. اما از جنبه وجهتی دیگر،این نوشته کند وکاوی در فعالیت نظریه پردازی دربارهی سیاست به طور کلی است ،یعنی به رابطه ی میان نظر و عمل در سیاست می پردازد.بحث دربارهی آثار هانا آرنت زمینه ی مناسبی را برای چنین کند وکاوی ایجائد می کند،چون پژوهش دربارهی رابطه ی نظر/عمل مضمون مسلط و اصلی در نوشته های اوست