پدر کشی

YaganChiz

پدر کشی

Regular price 500.00؋
Unit price  per 

وقتی با فرد مشهوری خویشاوندی داری نمی توانی از این محکومیت فرار کنی که دیگران، غریبه ها ، طوری او را می شناسند که خودت هرگز او را نخواهی شناخت. متوجه خواهی شد که دیدت از آن فرد نزدیک بینانه و ساده انگارانه است .  بله هنرمند رو دیدم گمونم . وقتی هفتاد و چهار ساله باشی خیلی چیزا رو دیدی.  قرن بیست و یکم است . دوره ی آزادی زن ها دهه ی هفتاد بود . حداقل می بایست این طور باشد اما زن ها ، اکثریت آن هت صرف نظر از سن شان، هنوز هم به مردها وابسته اند و مردی مشهور همان طور زن ها را جذب می کند که آتش بیدها را ، مقاومت ناپذیر و کشنده.  برای فریب دادن دیگران در کارهای جدی همیشه باید در امور کوچک موافقت نشان بدهی، نمایشی از انعطاف پذیری ارائه کنی.