رومئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر

YaganChiz

رومئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر

Regular price $8.00
Unit price  per 

رومئو و ژولیت منتشر شد در «فرهنگ اصطلاحات ادبیات انگلیسی» نوشته ابرامز برای تراژدی، این تعریف آمده است: «تراژدی به نوعی ادبی، به‌ویژه نمایشی، اطلاق می‌شود که شرح وقایع و داستانی است که در نهایت با سرانجامی فاجعه‌بار برای شخصیت اصلی ختم می‌شود رومئو و ژولیت برای به‌هم رسیدن، باید با خانواده خود درافتند و بر خواست آنها فائق آیند. خصومت دیرین بین خانواده‌های آنها که ظاهر جز لجاج و حماقت دلیل دیگری ندارد و تاکنون جان چندین تن از هر دو خانواده را به فنا داده، اکنون مانع اصلی پیوند و دلدادگی این دو عاشق است در نهایت همین خصومت و کین‌خواهی است که تیبالت را به کشتن مرکوتیو و رومئو را به کشتن تیبالت وامی‌دارد و باعث تبعید رومئو از ورونا می‌شود. و این دشمنی بی‌اساس سرانجام سرنوشتی تلخ برای هر دویشان به بار می‌آورد نمایشنامه «رومئو و ژولیت» بدون‌شک نمایش شکوه عشق است. عشق است که از یک‌ سو عشاق را به عدول از حدود مفروض عرف وامی‌دارد و از سوی دیگر مرگ آنها را در پی دارد. اهمیت و جایگاه عشق را به‌خوبی می‌توان در تفاوت نگاه رومئو با نگاه دوستان او به عاشق و دلدادگی مشاهده کرد.